Dynarex Vietnam

Thị trường phân phối

 

THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM.

 

1. HỆ THỐNG BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM

2. CÁC CÔNG TY DƯỢC, VẬT TƯ Y TẾ

3. CÁC CỬA HÀNG THUỐC, VẬT TƯ, HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

4. CÁC TỔ CHỨC Y TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC